Služby pro jednotlivce, projektanty a stavební nebo developerské společnoti.
Komplexní radonový program
Geodetické a geologické práce
Poptávka a objednávka

V rychlosti o Radon Expres s.r.o.

Komplexní služby ve sféře zajištění objektivních a nutných podkladů pro vyhotovení projektů všech typů staveb. Zajištění podkladů v průběhu realizace stavby, předání k užívání a kolaudace stavby.

Zhotovíme potřebné měřické podklady pro vyhotovení projektu stavby, posouzení objektivních parametrů základových zemin, možnosti vsakování dešťových a vyčištěných vod. Změříme radonový index pozemku pro projekt a stavební povolení, obsahy radonu ve vnitřním ovzduší stavby ke kolaudaci.

Provedeme vytyčení pozemku a budoucí stavby, zaměření stavby ke kolaudaci.

Hydrogeologický průzkum

 • Hydrogeologické posudky, hydrogeologická posouzení, vyjádření hydrogeologa, tvorba komplexní odborné hydrogeologické, technické dokumentace a projektu studny, pro realizaci vrtaných a kopaných studní. Realizace vrtaných studní různých průměrů a hloubek. Průměr a hloubka vrtu odpovídá konkrétním požadavkům odběratele a místní geologické situaci.

 • Hydrogeologické posudky a vrtné práce pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla. Hloubka a průměr vrtu vždy odpovídá konkrétním parametrům systému země/voda. K provedeným vrtům vyhotovujeme hydrogeologické posouzení - posudek - vyjádření hydrogeloga pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla. Posudky se vyhotovují pro potřebu projektu před realizací vrtů, jako dokumentace vyžadovaná v územním a stavebním řízení. Práce provádíme formou:

  hydrogeologický posudek a vlastní vrt, nebo formou dodání hydrogeologického posudku pro zhotovitele vrtu, nebo investora a formou vlastního vrtu.

 • Vyhledávání vodních zdrojů formou telestezických měření, geofyzikálních - geoeletrických a elektromagnetických - měření.

 • Čerpací zkoušky, stoupací zkoušky, vyhodnocení formou závěrečné zprávy s parametry vodního zdroje a s vyjádřením o možném ovlivnění okolních vodních zdrojů.

 • Hydrogeologické rešerše pro investiční záměry, hydrogeologická posouzení, hydrogeologické průzkumy pro tvorbu projektové dokumentace a výstavbu průmyslových objektů,
  obytných objektů, rodinných domů.

 • Hydrogeologické posouzení a hydrogeologický průzkum pro projekt a výstavbu vsakovacích a drenážních systémů pro dešťové vody a vyčištěné vody z čističek odpadních vod, formou zjištění hodnoty koeficientu vsaku (koeficient filtrace). Hodnotící posudek - zpáva - slouží jako podklad pro tvorbu projektu, výpočet objemu vsakovacích systémů a doklad vyžadovaný vodohospodářským úřadem a stavebním úřadem.

 • Zjištění a vyhodnocení kvality, parametrů a úrovně znečištění povrchových i podzemních vod. Odběr, analýza, vyhodnocení a závěrečná zpráva.

Všechna práva vyhrazena radonexpres.cz 2013