Geodetické a měřičšké práce

Bodová pole (polohová i výšková

 • Stabilizace bodů, měření a výpočty, využití systému GPS.
 • PBPP, budování a projektování bodových polí.
 • výšková bodová pole, nivelace vytyčovací sítě

Geometrické plány

 • Geometrický plán na vyznačení budovy nebo jejího vnějšího obvodu.
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku.
 • Geometrický plán na vyznačení věcného břemene.
 • Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE).

Vytyčení hranic pozemků

 • Vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodů.
 • Vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení, předání vytyčené hranice v terénu.

Vytyčení stavebních objektů, inženýrských sítí

 • Komplexní vytyčovací práce.
 • Vytyčení stavby na pozemku před započetím stavebních prací.

Zaměření polohopisu a výškopisu

 • Zaměření skutečného provedení stavby.
 • Stavební zaměření objektu, 3D, profily, řezy.
 • Měření deformací a posunů objektů.
 • Zaměření inženýrských sítí.

Poradenství v katastru nemovitostí vyhotovení smlouvy

Výpočet kubatur

 • Zaměření, dokumentace a výpočet objemu.

Digitalizace a vektorizace

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

 • Geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku.
 • Dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu PBPP a o zaměření pedmětu měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl.
 • Geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby.

V rychlosti o Radon Expres s.r.o.

Komplexní služby ve sféře zajištění objektivních a nutných podkladů pro vyhotovení projektů všech typů staveb. Zajištění podkladů v průběhu realizace stavby, předání k užívání a kolaudace stavby.

Zhotovíme potřebné měřické podklady pro vyhotovení projektu stavby, posouzení objektivních parametrů základových zemin, možnosti vsakování dešťových a vyčištěných vod. Změříme radonový index pozemku pro projekt a stavební povolení, obsahy radonu ve vnitřním ovzduší stavby ke kolaudaci.

Provedeme vytyčení pozemku a budoucí stavby, zaměření stavby ke kolaudaci.