Vyhledávání vodních zdrojů

Vyhledávání vodních zdrojů pro zajištění potřeby pitné i užitkové vody pro rodinné domy, rozvojové stavební lokality, satelitní obydlené oblasti obcí, měst a všechny další typy staveb.

Vyhledání vhodné polohy pro umístění vodního zdroje (vrtané či kopané studny) na pozemku provádíme formou telestezického měření (např. virgule) a formou geofyzikálních - geoeltrických a geomagnetických - měření.

Další etapou prací je zpracování hydrogeologického posouzení a vyjádření hydrogeologa k realizaci průzkumného hydrogeologického vrtu včetně jeho realizace.

Vyhodnocení hydrogeologických, hydrotechnických a technických parametrů zjištěných na průzkumném vrtu.

Zpracování technické a odborné hydrogeologické dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně vyjádření hydrogeologa a projektu vrtané, či kopané studny - vodního zdroje.

Čerpací a stoupací zkoušky pro zjištění parametrů vodního zdroje, především vydatnosti a pro posouzení možnosti ovlivnění studní a jiných vodních zdrojů v blízkosti nově realizované studny.

Vrtné práce - vrtání průzkumných vrtů a vrtaných studní pomocí různých druhů vrtných technologií a do všech hloubkových úrovní. Průměr a hloubka vrtu odpovídá konkrétním požadavkům odběratele.

Vrtné práce - realizace vrtů pro tepelná čerpadla. Hloubka a průměr vrtu vždy odpovídá konkrétním parametrům systému země/voda. K provedeným vrtům vyhotovujeme hydrogeologické posouzení - posudek - vyjádření hydrogeloga pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla. Posudky se vyhotovují pro potřebu projektu před realizací vrtů, jako dokumentace vyžadovaná v územním a stavebním řízení. Práce provádíme formou:

hydrogeologický posudek a vlastní vrt, nebo formou dodání hydrogeologického posudku pro zhotovitele vrtu, nebo investora a formou vlastního vrtu.

V rychlosti o Radon Expres s.r.o.

Komplexní služby ve sféře zajištění objektivních a nutných podkladů pro vyhotovení projektů všech typů staveb. Zajištění podkladů v průběhu realizace stavby, předání k užívání a kolaudace stavby.

Zhotovíme potřebné měřické podklady pro vyhotovení projektu stavby, posouzení objektivních parametrů základových zemin, možnosti vsakování dešťových a vyčištěných vod. Změříme radonový index pozemku pro projekt a stavební povolení, obsahy radonu ve vnitřním ovzduší stavby ke kolaudaci.

Provedeme vytyčení pozemku a budoucí stavby, zaměření stavby ke kolaudaci.