Inženýrsko - geologický průzkum

Práce mohou být prováděny ve formě rešerší, různých forem průzkumu pro tvorbu projektové dokumentace, jako realizační průzkum a formou geotechnického dozoru při realizaci stavby.

  • Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu rodinných domů, bytových komplexů, administrativních, výrobních i nevýrobních halových objektů, dalších typů staveb (plošné a hlubinné zakládání), posouzení parametru zemin pro možnost likvidace děšťových a vyčištěných odpadních vod vsakováním do geologického prostředí.

  • Inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby - silnice,  místní komunikace, příjezdové, odstavné a parkovací plochy a další inženýrské sítě - kanalizace, vodovody, plynovody. Posouzení možnosti likvidace deštových a vyčištěných odpadních vod vsakováním do geologického prostředí.  Zhodnocení podle TP a TKP.

  • Geotechnická posouzení - težitelnost a rozpojitelnost hornin a zemin, ověření míry zhutnění zemin v prostoru základových konstrukcí všech typů staveb, posouzení parametrů hornin a zemin pro tvorbu zemních těles, svahů a zemníků.

  • Zhodnocení a zatřídění podle platných norem ČSN a ČSN EN - ČSN 73 1001, 73 3050, 72 1001, 72 1002, atd.; ČSN EN 14688-2, TKP, vrtatelnost pilot, tabulková svislá únosnost vrtaných pilot atd.)

  • Podklady pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

  • Výpočty odvodů za odnětí ze zemědělské půdy.

V rychlosti o Radon Expres s.r.o.

Komplexní služby ve sféře zajištění objektivních a nutných podkladů pro vyhotovení projektů všech typů staveb. Zajištění podkladů v průběhu realizace stavby, předání k užívání a kolaudace stavby.

Zhotovíme potřebné měřické podklady pro vyhotovení projektu stavby, posouzení objektivních parametrů základových zemin, možnosti vsakování dešťových a vyčištěných vod. Změříme radonový index pozemku pro projekt a stavební povolení, obsahy radonu ve vnitřním ovzduší stavby ke kolaudaci.

Provedeme vytyčení pozemku a budoucí stavby, zaměření stavby ke kolaudaci.