Měření radonového rizika

Ve stavbách

Výsledkem měření je protokol o hodnocení objektu. Pro rozhodnutí, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna protiradonová opatření proti pronikání radonu z podloží ve smyslu zákoníku 95, odst. 1 Vyhlášky číslo 307/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení radonového indexu pozemku

Výsledek měření je posudek o stanovení radonového indexu pozemku. Radonový index je stanovován podle zákoníku §6, odstavce (4) zákona č.18/1997 určeného k posuzování a usměrnění možného pronikání radonu z geologického podloží do budov a je stanoven podle schválených metodik. Posudek je vyhotoven za účelem umístění stavby s obytným a pobytovým prostorem a pro rozhodování o ochraně stavby proti pronikání radonu z geologického podloží podle §6, odst.(4) zákona č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provádíme měření radonu v oblastech Příbram, Jáchymov, Mladá Boleslav, Sušice, Praha.

V rychlosti o Radon Expres s.r.o.

Komplexní služby ve sféře zajištění objektivních a nutných podkladů pro vyhotovení projektů všech typů staveb. Zajištění podkladů v průběhu realizace stavby, předání k užívání a kolaudace stavby.

Zhotovíme potřebné měřické podklady pro vyhotovení projektu stavby, posouzení objektivních parametrů základových zemin, možnosti vsakování dešťových a vyčištěných vod. Změříme radonový index pozemku pro projekt a stavební povolení, obsahy radonu ve vnitřním ovzduší stavby ke kolaudaci.

Provedeme vytyčení pozemku a budoucí stavby, zaměření stavby ke kolaudaci.